เดินฝันในเมืองฝุ่น

     ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองนำกระบวนการถ่ายภาพเชิง Dreamscape ในการเดินทางกลับไปยังเมืองที่ได้เติบโตมา และการทับซ้อนของ personal space กับตัวเมืองอุตสาหกรรมเพื่อสำรวจพื้นที่และกระทำการทดลองความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกนึกคิดภายในของตนเองเพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่เคยอยู่ในนั้น

     The creators experimented with dreamscape photography and returned to the city where they grew up. and the overlapping of personal space with the industrial city in order to explore the area and experiment with relationships with one’s own inner feelings to find answers that were never there.

วรลภย์ ลาชมภู