Craft Land (คราฟแลนด์)

Tel. 09 6246 0344
E-mail : aommeister@gmail.com

Name : ชุติพงษ์ นาคสกุล

Project : เมื่อโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งเกม Miencraft หลอมรวมกันจะเป็นอย่างไร

Artist Statement :

     ผู้สร้างสรรค์ได้ผสมผสานผลงานภาพถ่ายเข้ากับเกมส์ Minecraft จากแรงบันดาลใจและความต้องการให้ผลงานชุดนี้เปรียบเสมือนดั่งภาพฝันในวัยเด็กของผู้สร้างสรรค์ที่มีความชื่นชอบการเล่นเกมMinecraft ซึ่งด้วยลักษณะของเกมส์ที่สอดแทรกการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีความผจญภัยอยู่ด้วย โดยผู้สร้างสรรค์ได้เคยจินตนาว่าถ้าโลกในเกมส์ Minecraftกับโลกแห่งความจริงมาหลอมรวมกันมันคงจะน่าสนุกและน่าตื่นเต้นไม่น้อย

     ผู้สร้างสรรค์จึงได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ด้วยเทคนิค Photograph Manipulation สอดแทรกความFantasy เพื่อให้ผู้ชมมีจินตนาการไปกับผลงานด้วยแนวคิดการหลอมรวมกันระหว่าง 2โลก หากโลกแห่งความจริงได้หลอมรวมเข้ากับโลกในเกมส์ Minecraft แล้วจะเป็นอย่างไร

     The creator has combined photography with Minecraft which is from the inspiration and desire to make this series of works akin to childhood dreams of the creator who enjoys playing Minecraft. The creators imagined that if the world of Minecraft and the real world were fused, it would be fun and exciting.

     The creator created this project using the technique of Photograph Manipulation to incorporate fantasy to allow the viewer to imagine the work with the concept of fusion between two worlds. What if the real world were fused into the world in Minecraft?