Iu Mien ( อิ้วเมี่ยน )

Tel. 06 5429 6471
E-mail : hlohlohlo44@gmail.com

Name : Lorem Ipsum

Project : ลงานชุดนี้จัดทำด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่น สะท้อนวิถีชีวิตของการแต่งงาน ในกลุ่มชาติพันธุ์ อิ้วเมี่ยนหรือเย้า ในพื้นที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Artist Statement :

     นายวาฤทธิ์ จารุศิลากุล 630310302 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ผลงานชุดนี้จัดทำด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่น สะท้อนวิถีชีวิตของการแต่งงาน ในกลุ่มชาติพันธุ์ อิ้วเมี่ยนหรือเย้า ในพื้นที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นชาวอิ้วเมี่ยนจึงได้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ให้มีกลิ่นอายของความเป็นวรรณธรรมประกอบกับการความรู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพแฟชั่นจึงออกมาเป็นรูปแบบงานแฟชั่นดังกล่าว

     

      Mr. Warit Jarusilakul, 630310302, a student at Chiang Mai University Faculty of Fine Arts, specializing in creative photography. This work is created using fashion photography techniques and reflects the way of life of marriage in the ethnic group Iu Mien or Yao in the area of Pua District, Nan Province, to express one’s identity. The creator of the work is an Iu Mien person, so he created this set of works to have an aura of caste combined with knowledge that wants to develop skills in fashion.