Capturing Memories and the Final Year of Journey on a Bicycle in Chiang Mai

Tel. 08 7703 4905
E-mail : pseri4451@gmail.com

Name : เสรี วิเชียรพันธุ์

Project : ปั่นจักรยานเก็บบันทึกความทรงจำรอบเชียงใหม่ปีสุดท้ายก่อนกลับบ้าน  

Artist Statement :

     ชุดภาพผลงานนี้ เกิดจากผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะเก็บบันทึกความทรงจำที่มีต่อเชียงใหม่ผ่านการเดินทางด้วยจักรยานออกไปถ่ายภาพ รอบๆเมืองเชียงใหม่เพื่อเก็บบันทึกภาพในแต่ละสถานที่ที่เคยไปและคิดถึง นอกจากนี้ ผู้สร้างสรรค์ยังนำเสนอชุดภาพที่แสดงถึงอัตลักษณ์ 5 อย่างของเมืองเชียงใหม่ผ่านการค้นหาด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ผู้สร้างสรรค์ชื่นชอบ อย่างไรก็ตามผู้สร้างสรรค์ต้องกลับบ้านเกิดจึงเลือกที่จะเก็บความทรงจำผ่านภาพถ่ายชุดนี้ไว้ เพราะหากวันใดที่นึกถึงเมืองเชียงใหม่จะมีชุดภาพเหล่านี้เสมือนเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่และใช้ชีวิตในวิถีเมืองเชียงใหม่ เพราะผู้สร้างสรรค์เชื่อว่าวันเวลาไม่เคยย้อนกลับ แต่ความทรงจำมีความหมาย ภาพถ่ายจึงมีค่า

     This photo series was created by the artist, who wanted to capture memories of Chiang Mai. The artist traveled around the city by bicycle to photograph places he has been to and has memories of. Moreover, the photo series showcases the five identities of Chiang Mai through cycling, which is the artist’s favorite hobby. In the future, the artist plans to return to his hometown. This photo series will help him reminisce about the past when he lived in Chiang Mai. The artist also believes that although time has passed, memories remain meaningful and every photo is worth cherishing