ผสมผสาน

     การถ่ายภาพแบบวาดเส้นด้วยแสง คือ การสร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยการใช้แสงจากธรรมชาติ และ แสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น ข้าพเจ้านั้นได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้กระบวนการ การถ่ายภาพแบบวาดเส้นด้วยแสง และ เทคนิคการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ในเวลากลางคืน เพื่อนำภาพมารวมกันให้เป็นภาพเดียวด้วย….วิธีการซ้อนภาพเข้าด้วยกันจนทำให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ขึ้นมา

     ข้าพเจ้านั้นได้ตั้งคำถามกับภาพถ่ายที่สามารถเห็นได้ตามอินเทอร์เน็ตว่ากระบวนการการทำงานของภาพถ่ายชิ้นนั้นเกิดจากกระบวนการอะไรเพราะส่วนมากแล้วตัวเราจะไม่ได้เห็นกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของภาพถ่ายแต่ละภาพจนทำให้ตัวข้าพเจ้าได้ศึกษาและค้นหาวิธีการสร้างภาพถ่ายชิ้นนี้ขึ้นมาจนได้ข้อสรุปว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยการผสมผสานของกระบวนการต่างๆเข้าด้วยกัน

     ตัวข้าพเจ้านั้นก็ได้ศึกษาค้นคว้าจนได้เข้าใจถึงกระบวนการการทำงานและได้ทดลองตลอดระยะเวลา 2 เดือนจนได้ผลงานที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการการทำงานและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทดลองที่มีความเฉพาะในแต่ละด้านจนออกมาเป็นภาพถ่ายชิ้นนี้ และ ตัวข้าพเจ้าจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานผลงานชิ้นนี้ผ่านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

    Light painting photography is the creation of photographs using natural light and light from man-made light sources. I have created works using the process. Light line photography and techniques for photographing landscapes at night To bring the images together into a single image….a method of overlaying images together to create this creative work.

     I have questioned the photographs that can be seen on the internet about the process of making that photograph because most of the time I will not be able to see the process and steps of each photograph. Studied and found out how to create this photograph until it was concluded that it was a picture that was created by a combination of various processes together I studied and researched until I understood the work process and experimented for 2 months until I came up with a combination of the work process and the success that came from experimenting that was unique in each area until it came out. into this photograph, and I will demonstrate the process of working on this work through still images and moving images.

354 Jakarin Kerdchok