อดีต & ปัจจุบัน

    ผลงานชุด Past and Present ผลงานเทคนิคสื่อผสมหรือศิลปะการปะติดปะต่อ Collage Art นำเสนอถึงความหมายและการเปลี่ยนแปลงของบุคคลจากอดีตสู่ปัจจุบันที่ได้มีการผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โดยบ่มเพาะการเปลี่ยนแปลงจากการหล่อหลอมของสภาพแวดล้อม รวมถึงบุคคลที่อยู่รอบตัว เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลถึงการเป็นอยู่ในทุกวันนี้

    ผู้สร้างสรรค์มีความเชื่อในความคิดที่ว่า “อยากเป็นคนแบบไหน ให้พาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนแบบนั้น” หรือ “อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน เราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้น” หากเมื่อได้ลองย้อนมอง และสังเกตตนเองจึงได้รับรู้ว่าตัวเราเองได้แปรเปลี่ยนไปตามผู้คนและสภาพแวดล้อมที่เราได้อยู่ ณ ขณะนั้นจริง

     The series “Past and Present” is created using a mixed media technique or the art of collage. The entire body of work presents the transformation of individuals from the past to the present, reflecting changes that have occurred over time and in different environments. It extends to the people surrounding us, becoming significant variables that influence who we are today.

     The creator believes in the idea that “who we want to be, we should bring ourselves close to those kinds of people” or “depending on the environment we are in, we will become like those in that environment.” Upon reflecting and observing oneself, it becomes apparent that we undergo changes based on the people and the environments we are exposed to. This realization prompts an understanding of how we have transformed in accordance with the individuals and surroundings we were once a part of.

360 Chayada Thanan