ลมหายใจ

     ภาพถ่ายสร้างสรรค์เกี่ยวกับลมหายใจ โดยศึกษาถึงความสำคัญของกระบวนการหายใจที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึก โดยมีภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ตัวผู้สร้างสรรค์จะsnapรูปจำนวน1รูป ต่อชั่วโมงเป็นเวลา 60 วัน นอกจากนี้การเข้าใจถึงความหมายอย่างถ่องแท้ที่มีต่อลมหายใจทำให้ผู้สร้างสรรค์รับรู้ถึงลมหายใจที่หลากหลายจึงสามารถนำไปเชื่อมโยงกับอารมณ์ ความรู้สึก ที่ได้ใช้ร่วมกันกับครอบครัว ผู้คนและในสถานที่ต่างๆที่ผ่านมาในช่วงเวลาของแต่ละวัน ทำให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความยินดีและหลงไหลในการหายใจร่วมกันจนเกิดออกมาเป็นภาพถ่ายเซ็ตนี้ ในส่วนของการจัดเรียงภาพถ่ายตัวผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการวางตำแหน่งเพื่อส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกและการรับรู้ผ่านลมหายใจของผู้สร้างสรรค์ผ่านภาพถ่ายเหล่านี้ ตัวผู้สร้างสรรค์จึงอยากให้ผู้ชมใช้ลมหายใจของท่านในการมองภาพถ่ายที่ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ลมหายใจในการรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาเพื่อกลับคืนสู่ความเป็นปัจจุบันในทุกขณะที่ยังหายใจและขอขอบคุณสำหรับทุกลมหายใจของท่าน

    Creative photography about breathing by studying the importance of the breathing process that affects emotions and feelings. with photography as a communication tool the creator will snap 1 photo. per hour for 60 days. Additionally, understanding the full meaning of breath allows creators to recognize the many different breaths that they can relate to the emotions and feelings shared with the family. People and places pass by over the course of each day. It made the creator happy and fascinated by breathing together until this set of photos was born. In the arrangement of the photographs, the creator has used breath as a positioning tool to convey the emotions and perceptions through the creator’s breath through these photographs. The creator therefore wants the viewer to use his breath to look at the photos that the creator has used to create this work to return to the present while he is still breathing. And thank you for everything. your breath.

361 Charttakhan Kantatip