คอฟฟี่ คาเฟ่

     Coffee Cafe หรือร้านคาเฟ่ขายกาแฟเป็นสถาปัตยกรรมเชิงพาณิชย์ ในโครงการนี้ข้าพเจ้าเลือกถ่ายภาพร้านกาแฟที่ชื่นชอบ เนื่องจากเป็นคนชอบเที่ยวคาเฟ่และดื่มกาแฟ โดยส่วนใหญ่เลือกบรรยากาศร้านที่รู้สึกสบาย และมักแวะเวียนไปร้านคาเฟ่ที่มีเชื่อเสียงในโลกออนไลน์ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายโครงการนี้

    Coffee Cafe ข้าพเจ้าเลือกมามีทั้งหมด 3ร้าน ซึ่งร้านแรกคือ Max Coffee ร้านนี้มีจุดเด่นคือการเล่นแสงที่ผ่านช่องต่างๆของโครงสร้างจากภายนอกสู่ภายในของร้าน ร้านที่สอง Pluto Café ร้านนี้มีจุดเด่นคือสีดำของปูนภายในโครงสร้างของร้าน มีมุมโค้งมุมเว้าที่สามารถหลอกตาผู้มอง และร้านสุดท้าย Brecht Homebaked ร้านนี้มีจุดเด่นคือเส้นต่างๆภาพในร้านและมีแสงไฟอยู่ภายในขอบเส้น ซึ่งตัวของข้าพเจ้าได้นำเสนอการถ่ายภาพค่าเฟ่ ออกมาในแนวทางการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมโดยใช้มุมมองมาจากสายตาของข้าพเจ้า

     Coffee Cafe or coffee shop is a commercial architecture. In this project, I choose to take pictures of my favorite coffee shop. Because it is a person who likes to travel to the cafe and drink coffee Most of them choose the atmosphere that feels comfortable. And often visit the cafe that is famous in the online world Therefore is an inspiration in creating this project

     Coffee Cafe, I chose to have a total of 3 shops, the first shop is Max Coffee. This shop is the highlight of playing light through the various channels of the structure from the outside to the inside of the shop. This second shop is Pluto Café. This shop is the highlight is the black color of the cement within the structure of the shop. There is a concave corner that can deceive the eyes. The third shop, Taste Cafe Atelier. This shop is the highlight is a shop that has the original structure from the old ice factory and has a strong base structure. There is a little light play in the shop. And the last shop, Brecht Homebaked, this shop is the highlight is various lines in the image in the shop. And there is a light inside the edge of the line. Which my body has presented photography Come out in the way of architectural photography using the perspective from my eyes

362 Thapakorn Krueamangkorn