การกำเนิดความงาม

     การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์นี้ อยากแสดงให้เห็นถึงความงามที่ไม่ได้ถูกพระเจ้าหรือธรรมชาติสร้างขึ้น โดยความงามนี้มาได้หลากหลายรูปแบบทั้งการกินยาหรือการออกกำลังกายแต่ที่ได้หยิบยกขึ้นมานำเสนอนี้ตัวผู้สร้างได้ตั้งใจเลือกสาวประเภทสองที่ต้องการข้ามเพศซึ่งทำให้ได้เห็นถึงความงามที่เกิดได้จากมือหมอมิใช่จากเทพเจ้าองค์ใด โดยการเลือกภาพ Birth of Venus มาเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายในเรื่องความงามเพราะ วีนัสหรือ อโฟรไดท์ เป็นเทพแห่งความรัก และความงามในความเชื่อกรีกซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการยกตัวอย่างงานนี้ได้อย่างชัดเจน

     This creative photography I want to show the beauty that was not created by God or nature. This beauty can come in many forms, such as taking medicine or exercising, but what has been brought up to present this, the creator has intentionally chosen a transsexual woman who wants to cross the gender, which makes it possible to see the beauty that comes from Doctor’s hand Not from any god By choosing the image of Birth of Venus to be the centerpiece in various media. The matter of beauty, because Venus or Aphrodite is the god of love and beauty in the faith of the decision, which is best believed by example. Work remains.

370 Tatdanai Soithong