ความสับสนในใจ

ความขัดแย้งของจิตใจ

     คือโปรเจกต์ที่ทำเพื่อสื่อถึงอารมณ์และสภาพจิตใจของตัวแบบแต่ละคนโดยแต่ละรูปที่ทำจะสื่อถึงสภาพความคิดที่สับสน วกวน,วุ่นนวายทางความคิด เนื่องจากคนรอบตัวของผู้ทำ มีอารมณ์หลายรูปแบบ ดังนั้นผู้ทำเลยอยากสื่อว่าอารมณ์นั้นออกมาในแบบที่ผู้ทำอยากจะนำเสนอทั้งความเศร้า สับสน คิดวกวน ที่ถูกสื่อออกมาให้ผู้ชมได้เห็น

Conflict of the mind

    It is a project to convey the mood and state of mind of each subject. Each picture that is taken will convey a state of confused, chaotic, chaotic thinking. Because of the people around the creator, there are many forms of emotion. Therefore, the creator wants to convey that the emotion comes out in the way that the creator. I want to present all the sadness, confusion, and confusing thoughts that are conveyed for the audience to see.

373 Nonthana Thunyathana