เจริญเมือง

     เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสใช้ถนนเจริญเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางอยู่บ่อยครั้ง แล้วได้สังเกตเห็นว่าวิถีชีวิตบนถนนเส้นนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งหลายอย่างแสดงออกบนสถาปัตยกรรมริมท้องถนน จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะถ่ายภาพพาโนรามาแนวอาคารบนถนนเจริญเมืองเพื่อนำเสนอถึงทั้งความหลากหลายของรูปแบบ การใช้งาน และวิถีชีวิตที่พบเห็นบนอาคารสถาปัตยกรรมริมถนนเจริญเมือง

     As I have frequently been commuting on Charoen Mueang Road, Chiang Mai, I have noticed that the way of life on this road has changed and become more diverse. These changes are shown in the roadside architecture. This became my inspiration to create panoramic images of the buildings on Charoen Mueang Road to represent the diversity of characters, usages, and ways of life as seen on these roadside architectures.

377 Putcharapon Tuntraku