คอลเลคชั่น

     เคยมีคำพูดที่กล่าวไว้ว่า ตัวตนของเราประกอบมาจากสิ่งต่างๆของผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นความชอบ หรือนิสัย หากเราสังเกตจะพบว่าผู้คนรอบตัวเรา โดยเฉพาะคนที่สนิทกับเรา คนนั้นจะมีความชอบหรือนิสัยที่คล้ายเรามาก ผู้สร้างจึงนำแนวคิดนี้มาผสมกับของสะสมของผู้สร้าง ที่มีเอกลักษณ์และตัวตนของผู้สร้างที่สุด ในที่นี้คือกันพลา โดย มีทั้งความชอบเรื่องการสะสม ชอบหุ่นยนต์ ความพึงพอใจที่ได้ซื้อ เป็นต้น

      การจัดเรียงมีการแยกชิ้นส่วนแต่ละส่วนเป็น หัว ตัว แขน ขา และอาวุธ จัดเรียงแต่ละชิ้นให้เหมือนตอนที่กำลังประกอบ แต่ละชิ้นจะสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผู้สร้างได้รับมาจากคนอื่น เช่น นิสัย หรือความชอบ และนำมารวมกันเป็นชิ้นหลัก 1 ชิ้นที่สื่อ ถึงหลายสิ่งที่รับมาได้กลายมาเป็นความชอบของผู้สร้างเองแล้ว และเมื่อนำทุกชิ้นมารวมกันก็จะกลายเป็นตัวตนของผู้สร้างในท้ายที่สุด

      There was a proverb that stated, “The things of the people around us make up our identity.” If we look around, we will notice that people around us, especially those who are close to us, have preferences and habits that are extremely similar to our own. This is true regardless of habits or preferences. After that, the author integrated this concept with what is most distinctive about their collection—their identity. This is a Gunpla, which includes the enjoyment of buying, robot collecting, and robot enjoying, among other things.

     One component is arranged as it was when it was created, with heads, bodies, arms, legs, and weapons separated from one another. Put together Each piece expresses a personality or preference that the creator has acquired from others, and together, they form a larger sculpture that embodies many of the things that the creator has received and has since come to prefer. And in the end, when everything is assembled, the creator’s identity is revealed.

384 Yotmongkol Chaimongk